SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

PRIP Inventar ApS | CVR-nr. 35 14 20 02 - Salgs- og leveringsbetingelser (B2B) – marts 2019

For handel på www.prip-inventar.dkNærværende Salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved køb via hjemmesiden www.prip-inventar.dk ejet af PRIP Inventar ApS, CVR-nr. 35 14 20 02 (herefter kaldet ”PRIP Inventar”).

Butiksinventar købt via hjemmesiden betegnes i det følgende samlet som ”produkter” eller ”produkterne”.

Der indgås kun aftaler med andre erhvervsdrivende på www.prip-inventar.dk.


ORDREBEKRÆFTELSE

Aftale er indgået, når købers bestilling er modtaget af PRIP Inventar.

Ved modtagelse af ordrebekræftelsen skal køber kontrollere, at ordrebekræftelsen er korrekt og stemmer overens med bestillingen. Såfremt køber bemærker fejl i ordrebekræftelsen, skal køber kontakte Inventarbutik hurtigst muligt. I modsat fald accepterer køber ordrebekræftelsen som udtryk for parternes aftale.

Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til info@prip-inventar.dk.


PRISER

Alle priser angives på hjemmesiden excl. moms. Priserne er kun gyldige for levering inden for Danmarks grænser. Priserne er dagspriser, hvorfor der tages forbehold for prisændringer.

Når du handler med www.prip-inventar.dk indgås aftaler på dansk.


FORSENDELSE, AFHENTNING, LEVERING OG FORSINKELSE

Forsendelse sker med fragtmand. Produkter der leveres af fragtmand, leveres til adressen (i fagsprog ”til kantstenen”).

Alternativt kan køber afhente produkter bestilt på hjemmesiden på adressen Egeskovvej 5, 8700 Horsens. Ved afhentning gælder de angivne leveringstider stadig. PRIP Inventar tager forbehold for at kræve et afhentningsgebyr (administrationsgebyr).

På alle produkter på hjemmesiden kan køber se den forventede leveringstid, hvilket dog ikke skal anses som en garanti for, at produkterne bliver leveret inden for den angivne tid. Forsendelse sker sædvanligvis inden for 2 hverdage.

Såfremt et produkt er udgået eller i restordre, kan Inventarbutik ikke holdes ansvarlig for forsinkelser og eventuelle omkostninger grundet forsinkelser. Såfremt der måtte være længere leveringstid, vil dette fremgå i forbindelse med købers bestilling på hjemmesiden, eller køber vil efterfølgende blive oplyst herom.

Såfremt forsinkelse med leveringen skyldes forsinkelse eller leveringsvanskeligheder fra PRIP Inventars underleverandører, uanset årsagen hertil, force majeure eller andre hændelige begivenheder, som Inventarbutik ikke bærer risikoen for, forlænges leveringstiden med det antal dage leveringshindringen har været til stede. Såfremt forsinkelse med leveringen skyldes købers forhold, for eksempel ændrede ønsker til produkterne, udskydes leveringstidspunktet tilsvarende.

PRIP Inventar har pligt til straks at underrette køber om en eventuel forsinkelse. Ved forsinkelse, der kan tilskrives Inventarbutik og som denne har ansvaret for, og som ikke kan tilskrives force majeure eller lignende, og som overskrider 15 arbejdsdage, er køber berettiget til skriftligt at give PRIP Inventar en frist på minimum 10 arbejdsdage til levering. Kan PRIP Inventar ikke inden den af køber afgivne frist levere i overensstemmelse med parternes aftale, kan køber ophæve aftalen. Køber har i dette tilfælde ikke krav på erstatning som følge af ophævelsen.


FORSVUNDEN FORSENDELSE

Skulle en forsendelse udeblive, skal køber kontakte PRIP Inventar.

Skulle en pakke undtagelsesvis forsvinde i fragtmandens varetægt, fremsender PRIP Inventar et dokument, hvor køber på tro og love erklærer, at køber vil returnere dobbeltforsendelse.

PRIP Inventar afventer returnering af tro og love dokumentet, før erstatningsleverance fremsendes.


BETALING

På www.prip-inventar.dk kan man betale sin ordre med dankort, danske kreditkort (VISA, VISA Electron, Mastercard, Eurocard) eller via bankoverførsel til Fynske bank, reg.nr. 6858 og konto nr. 000 10 77 655 (OBS! Ved bankoverførsel og MobilePay er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen).

IBAN DKK: 8768 5800 0107 7655 - SWIFT: VESBDK22.

Købesummen bliver først trukket fra købers konto, når ordren afsendes, medmindre der er foretaget bankoverførsel.

Der tages ikke gebyr ved betaling på www.prip-inventar.dk.


REKLAMATION, MANGLER OG RETURNERING

Ved modtagelsen er køber forpligtet til straks at sikre sig, at emballagen er hel og ubrudt. Er dette ikke tilfældet skal køber tage forbehold over for fragtmanden samt kontakte PRIP Inventar. Ved modtagelsen af produktet skal køber kontrollere, at produktet er uskadt. Ved eventuelle fragtskader skal køber reklamere straks ved modtagelsen over for fragtmanden. Reklameres der ikke rettidigt, fortaber køber retten til reklamation af skadede produkter.

Såfremt køber vil påberåbe sig væsentlige mangler, skal køber, efter manglen er eller burde være opdaget, straks, og inden produkterne bliver sat op/tages i reel brug, give PRIP Inventar skriftlig meddelelse herom, samt anføre, hvori manglen består. Hvor dette ikke er reguleret i nærværende betingelser, finder Købelovens bestemmelser anvendelse.

Efter PRIP Inventars valg vil mangler ved produkterne blive afhjulpet eller produkterne vil blive omleveret, idet køber ikke er berettiget til at ophæve handlen, så længe PRIP Inventar afhjælpnings- eller omleveringsforsøg pågår.

PRIP Inventar modtager ikke produkterne retur uden særlig forudgående aftale. Aftales dette, betaler køber returomkostningerne, ligesom der i så fald, af hensyn til omkostninger til kvalitetskontrol, mv., maksimalt krediteres køber 80 % af fakturabeløbet.


FORTRYDELSESRET

De EU-harmoniserede forbrugerregler for handel på nettet har fastsat, at du har fuld returret i op til 14 dage efter, at du har modtaget dine varer.

Meddelelse om fortrydelse skal derfor ske til os inden disse 14 dage.

Jævnfør iøvrigt punkt 7, for udspecificering af betingelserne vedr. returnering og reklamation.


ANSVARSBEGRÆNSNING

Et erstatningskrav over for PRIP Inventar kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte produkt.

PRIP Inventar hæfter ikke for driftstab, tabt fortjeneste, herunder ethvert direkte eller indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved produkterne eller forhold som skyldes force majeure.

PRIP Inventar er ikke ansvarlig for tekniske svigt i forbindelse med anvendelsen af hjemmesiden. Inventarbutik tager forbehold for tastefejl, prisændringer og udsolgte produkter.


PRODUKTANSVAR

PRIP Inventar produktansvar fraskrives i videst muligt omfang, og PRIP Inventar kan kun pålægges et produktansvar, hvor gældende præceptiv lovgivning, herunder produktansvarsloven, tilsiger dette.

Inventarbutik er således ikke ansvarlig for eventuel skade på ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse, og som er forvoldt af produkterne eller det slutprodukt, som produkterne eventuelt måtte blive indarbejdet i, medmindre ufravigelig lovgivning tilsiger dette.

Køber er i videst muligt omfang forpligtet til at friholde PRIP Inventar for ethvert krav vedrørende produktansvar rettet mod PRIP Inventar af skadelidte eller af andre.


MARKEDSFØRINGSMATERIALE OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Alle oplysninger, som fremgår af annoncer, billedmateriale, m.v., på PRIP Inventars hjemmeside, herunder på www.prip-inventar.dk, er orienterende. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang de fremgår af PRIP Inventars ordrebekræftelse.

Det bemærkes, at samtlige immaterielle rettigheder vedrørende produkterne, eksempelvis tegninger, koncepter, tilbud, kendetegn, logoer, tekniske løsninger, m.v., tilhører Inventarbutik, og må ikke uden PRIP Inventars skriftlige samtykke videreoverdrages, kopieres eller stilles til rådighed for andre producenter eller mellemhandlere. Køber er uberettiget til at ændre, videreudvikle eller duplikere sådant materiale samt produkterne uden PRIP Inventars forudgående skriftlige samtykke.

Ved overtrædelse heraf er PRIP Inventar berettiget til at ophæve ethvert samhandelsforhold med køber, hvorefter køber er forpligtet til, ved modtagelse af skriftlig anmodning herom fra PRIP Inventar, at udlevere alt modtaget materiale fra denne. PRIP Inventar er endvidere berettiget til uden sikkerhedsstillelse at nedlægge fogedforbud og erstatningskrav mod forsat brug af PRIP Inventars materiale.


TVISTER

Alle uoverensstemmelser mellem Inventarbutik og køber afgøres ved PRIP Inventars værneting i Horsens og efter dansk rets regler med undtagelse af lovvalgsregler, der måtte henføre sagens behandling til et andet land og et andet lands lov.